Halk Sağlığı Okulu Yönergesi


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Halk Sağlığı Okulu, Türkiye’de  halk sağlığı alanında lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri olmak üzere, halk sağlığı alanında çalışan tüm sağlık profesyonelleri ile halk sağlığı ile ilgili diğer meslek üyelerinin sürekli mesleki eğitimleri ve toplumun sağlık eğitimine katkı vermek amacı ile kurulmuştur. 

Halk Sağlığı Okulu Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) in öncülüğünde kurulmuş olup, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve ilgili sivil toplum örgütlerinin iş birliğine ve temsilcilere açık olan gönüllülüğe dayalı, kar amacı gütmeyen bir oluşumdur.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tüzüğüne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Okul Yapısı

Madde 3- 

Okul Yürütme Kurulu: Okul Yürütme Kurulu, HASUDER Yönetim Kurulu tarafından atanır. Okul Yöneticisi ile birlikte toplam 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Görev süreleri 2 yıldır. İki yıl sonra tekrar atanabilirler. HASUDER Yönetim Kurulu Kurucu Yürütme Kurulunu herhangi bir çağrıya çıkmadan çalışmaları sürdüren üyeler arasından bir defaya mahsus olmak üzere atar. Kurucu Yürütme Kurulu 2 yıl görev yapar. Görevi sonlanmadan 1 ay önce yeni yürütme kurulunda görev almak isteyenlere bir çağrı yapılır. Çağrı görev bitiminde bir hafta önceye kadar süre verilir. Talep Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu tüm talepleri toplar ve asil ve yedek üyeleri atar. Diğer dönem atamaları da benzer şekilde yapılır.

Okul Yöneticisi: Görevi Yürütme Kuruluna başkanlık etmektir. Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile seçilir. Yönetici Görev süresi 2 yıldır. İki yıl sonra tekrar seçilebilir. 

Okul Danışma Kurulu: Okul Yürütme Kurulu daveti ile çalışma grupları temsilcileri, anabilim dallarının belirlediği temsilciler, HASUDER Yayın Müdürü, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu temsilcisi, TUKMOS temsilcisi ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşur. Bu kurula gerektiğinde Halk Sağlığı Uzmanı olmayan kişiler de Okul Yürütme Kurulu tarafından davet edilebilir. Okul Yürütme Kurulu’nun davetleri HASUDER Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir. Danışma kurulu, Okul Yürütme Kurulu üyelerinin sorumluluğunda alt çalışma gruplarına ayrılabilir. Görev süreleri 2 yıldır. İki yıl sonra tekrar davet edebilirler.

Okul Etkinlik Alanları

Madde 4- Okul faaliyetleri temel olarak online çalışmalara ağırlık vermektedir. Ancak yüz yüze etkinlikler de organize edebilir. 

A. Online Kurslar düzenlemek (Amacı okulun amacı ile örtüşmek ve kurslarda aranan koşulları sağlamak kaydı ile Okul Yürütme Kurulu değerlendirmesi ve kararıyla herkes okul altyapısını kullanarak kurslar açabilir.)

B. HASUDER Youtube Kanalı için içerik oluşturmak ve kanala içerik yüklemek, online kütüphane oluşturmak ve yürütmek, online seminer, konferans, panel vb. etkinlikler düzenlemek

C. Sürekli mesleki gelişim etkinlikleri düzenlemek

Ç. Mezuniyet sonrası eğitimlere destek niteliğinde etkinlikler yapmakD. Diğer halk sağlığı çalışanlarına yönelik eğitimler planlamak

E. Topluma yönelik sağlık eğitimleri sunmak

Madde 5- Toplantılar genel olarak online şekilde yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır ve Yürütme Kuruluna tavsiye niteliğinde karar ve öneriler alır. Okul Yürütme Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve planlanan faaliyetler hakkında HASUDER Yönetim Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

Madde 6- Okul her yıl çalışma planı ve bir yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve HASUDER Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu ile paylaşır. Rapor HASUDER Yönetim Kurulu kararıyla derneğin web sayfalarında yayınlanır. 

Yürürlük Madde 7- Bu yönerge HASUDER Yönetim Kurulunun onayını takiben yürürlüğe girer.