Hasuder Okulu ve Elektronik Kütüphanesi Yönergesi


Hasuder Okulu ve Elektronik Kütüphanesi Yönergesi

AMAÇ

Madde 1.

HASUDER üyeleri, Türkiye’deki Halk Sağlığı uzmanları ve halk sağlığı alanında eğitim almış bireyler, diğer sağlık profesyonelleri ve toplumun Halk Sağlığı Konularındaki bilgilerini geliştirmek, güncellemek için sürekli eğitim olanaklarını ulaşılabilir kılmak ve eğitim sürecinde gerekli olan basılı ve görsel eğitim materyallerinin HASUDER ağ sayfası üzerinden ulaşılabilmesini sağlamak.

DAYANAK

Madde 2.

Bu yönetmelik Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tüzüğüne dayanarak hazırlanmıştır.

 

KAPSAM ve TANIMLAR

Madde 3.

I-Hasuder Okulu

HASUDER okulu, Halk sağlığı uzmanları ve halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim sürecinde olan kişilerin “sürekli eğitim” olanaklarını elektronik donanım ve internet aracılığıyla desteklemek, bu amaçla HASUDER webden sağlanan teknik destekle uzaktan eğitim seminer ve programlarını gerçekleştirmek ve HASUDER çalışma gruplarının bu kapsamda yapacakları eğitimlere teknik destek sağlamak amacıyla kurulan sanal okulu tanımlar. HASUDER Okulu bu yönergenin ilerleyen bölümlerinde “Okul” olarak anılacaktır.

II-HASUDER Elektronik Kütüphanesi

Okul faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Türkiye’de ve Dünyada Halk Sağlığı bilimleri tarafından üretilen kitap, rapor ve periyodik ve kongrelerde sunulan bilimsel yayınların üyelerin kullanıma sunulması amacıyla HASUDER web sayfası altında kurulan elektronik kütüphaneyi tanımlar. HASUDER Elektronik Kütüphanesi bu yönergenin ilerleyen bölümlerinde “E-Kütüphane” olarak anılacaktır.

FAALİYETLER

Madde 4.

I-Hasuder Okulu

Okul faaliyetleri, Web tabanlı olan ve sanal ortamları kullanan ve doğrudan katılımlı (seminer, konferans ve gezici eğitim semineri vb.) geleneksel eğitim faaliyetlerini kapsar.

Web tabanlı uzaktan eğitim:

a- Web konferansları:

Web konferansları, Big Blue Button (BBB) veya benzeri iletişim sistemi kullanılarak Sanal Eğitim Salonları ile internet üzerinden verilecek olan konferanslardır. Sanal eğitim salonlarına bir şifre ile ulaşılacaktır.

Konferans, önceden BBB vb. ara yüzler konusunda kısa bir eğitimden geçmiş sunuculara verilir. Her konferansta en az bir yönetici ve/veya teknik destek kişisi aktif olarak katılması beklenir. HASUDER üyelerine yönelik olarak yapılacak serbest çağrılar, davetler ve Halk Sağlığı Uzmanları dışındaki kişilere yönelik davetler ile konferansların periyodik olarak sürdürülmesi sağlanır.

b-Web Kursları :

Bu kurslar, Halk Sağlığının çeşitli konularında hazırlanacak olan toplam 15 ders saatini aşmayacak uzunlukta ve içerikte hazırlanacak olan kurslardır. Kurslarda BBB ve benzeri web tabanlı araçlarla sunulan ve Moodle vb. izlem paketlerinden yararlanılabilecektir.

c- Örgün Asistan Eğitim Programı -ÖREP

Çeşitli anabilim dallarında farklı sayıda ve donanımda öğretim üyesi tarafından yetiştirilen Halk Sağlığı uzman adayları araştırma görevlilerin eğitimine bir standart getirebilmek ve eğitim açısından bazı anabilim dallarında eğitim gören asistanların eğitime ulaşabilme açısından yaşadığı fırsat eşitsizliğini en aza indirebilmek amacıyla hazırlanacak olan programdır. Bu programlara Halk Sağlığı uzmanlık öğrencileri, Halk Sağlığı Yüksek Lisans derecesi olanlar ve isteyen Halk Sağlığı uzmanları katılabilirler.

Programda seçilen derslere devam zorunluluğu ( % 80) olacak, başarılı olan katılımcılara HASUDER tarafından sertifika verilecektir. Programın bütününe katılmaya olanak bulamayan, daha az sayıda dersi alıp başarılı olmuş katılımcılara ilgili dersten başarılı oldukları ayrıca belgelendirilecektir.

Program, yüksek lisans ve doktora programlarında olduğu gibi 2 veya 3 sömestrlik bir program olacaktır. Katılımcılardan daha sonra belirlenecek bir krediyi alanlara başarı belgesi verilecektir. Programda seçimlik derslere olabildiğince geniş yer ayrılmasına özen gösterilecektir. Bir dersin –mümkün olduğunda- tek bir öğretim üyesi tarafından değil, ilgili konu üzerinde yetkin olan birden çok öğretim üyesi tarafından verilmesi teşvik edilecektir.

ç- Sanal Sempozyumlar

Sanal Sempozyumlar, HASUDER Okulu sanal dershaneleri kullanılarak BBB ara yüzleri kullanılarak yapılabilecek belirli bir konuda bilimsel paylaşıma olanak veren bir veya birden fazla gün sürecek olan bilimsel etkinliklerdir. Bu sempozyumların düzenlenmesi, üyelerin önerileri ve HASUDER YK’nun onayı ile gerçekleşir.

d- Diğer eğitim faaliyetleri

i-Halk Sağlığı uzmanlarının ve doktora derecesi almış olanların sürekli eğitimi kapsamında Ulusal veya Uluslar arası Uzman Gezici Eğitim Seminerleri düzenlenecektir. Bu seminerler, en az bir öğretim üyesi nezaretinde uygun sayıda katılımcı ile yurtiçi veya yurtdışı bir kurumda yapılacaktır. Bu amaçla “Uluslar arası Uzman Gezici Eğitim Semineri” yönergesi hazırlanacaktır.

ii-Diğer uzmanlık alanlarına yönelik olarak HASUDER’in Epidemiyoloji-istatistik kursları sürdürülecek ve sertifikalandırılacaktır.

iii- HASUDER YK’nun diğer bilimsel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapacağı eğitim etkinlikleri ne de destek sağlanacaktır.

II- HASUDER Elektronik Kütüphanesi

HASUDER Okul eğitim etkinliklerini desteklemek amacıyla web tabanlı elektronik kütüphane kurulmuştur. E-Kütüphane, HASUDER üyesi olsun olmasın tüm ulusal yararlanıcıların web üzerinden kullanımına açık olacaktır.

E-Kütüphane, PDF kitaplar, E-kitaplar ve linklerden oluşacaktır. Kütüphanede ek (1) deki başlık ve alanlarda dökuman derlenecektir.

E-Kütüphane yönetimi HASUDER Okul çalışma grubu içinden görevlendirecektir.

E-Kütüphanenin PDF kitaplar, raporlar ve web bağlantıları (linkler) yoluyla düzenli olarak desteklenebilmesi için üyelere katkı çağrıları yapılacak, Halk Sağlığının çeşitli konularında kütüphaneye düzenli bilgi sağlayacak günüllü sorumlular belirlenecek, ilgili konularda her ay güncelleme yapılacak, güncelleme işi için yine gönüllü üyelerden yardım istenecektir. Derneğin maddi olanakları elverdiği ölçüde gerektiğinde kısmi zamanlı güncelleme elemanı görevlendirilecektir.

YÖNETİM ve KURULLAR

Madde 5.

a-Okul Danışma Kurulu

Okul Danışma kurulu, alanında uzman, gönüllü, Halk Sağlığı uzmanı veya Halk Sağlığı Doktora derecesine sahip olan ya da Halk Sağlığı uzmanlık ve doktora eğitimi almakta olan kişilerden oluşur. Bu kurula gerektiğinde Halk Sağlığı uzmanı olmayan kişiler de HASUDER yönetim kurulu tarafından davet edilebilir. Danışma kurulu konu alt gruplarına ayrılabilir. Konu alt gruplarına ilgili HASUDER Çalışma grubu üyeleri bireysel olarak destek olabilirler. Yürütme Kurulu üyeleri Danışma Kurulu’nun doğal üyeleridir. Kurul üyelerinden her çalışma döneminde üyeliklerini kendi istekleri ile yenilemeleri bir e-postayla istenir. Üyeliğini yenilemeyenler kuruldan kendiliğinden ayrılmış sayılırlar. Yeni dönem kurul üyeliği HASUDER YK tarafından onaylandıktan sonra başlar. Kurul üyeliğinin yenilenmesi için süre sınırlaması yoktur.

Danışma kurulunun görevi, yürütme kurulu tarafından hazırlanacak eğitim programları ve ders müfredatları hakkında danışmanlık yapmak, gerektiğinde ilgili programlara eğitici önermektir.

b-Okul Yürütme Kurulu

Okul Yürütme Kurulu, HASUDER’in her seçimli Genel Kurul’unun ardından, HASUDER Yönetim Kurulu tarafından, HASUDER YK çalışma dönemi süresince yapılan çağrı üzerine istekli olan, HASUDER üyeleri arasından atanır. HASUDER YK davet ve atamayı seçimli genel kurulu izleyen Aralık ayı sonuna dek yapar. Yürütme Kurulu üyelerinden her çalışma döneminde üyeliklerini kendi istekleri ile yenilemeleri bir e-postayla istenir. Üyeliğini yenilemeyenler kuruldan kendiliğinden ayrılmış sayılırlar. Yeni dönem kurul üyeliği HASUDER YK tarafından onaylandıktan sonra başlar. Kurul üyeliğinin yenilenmesi için süre sınırlaması yoktur.

c-Kurulların Eğitim etkinliklerindeki yetki ve sorumluluğu

Eğitim Programları Yürütme Kurulunun girişimi ile (ve sorumluluğu altında) geliştirilen programlardır. Eğitim programlarında yürütme kurulu kendisi inisiyatif belirleyebileceği gibi, Danışma Kurulu’ndan gelen önerileri değerlendirerek de girişimde bulunabilir. Çalışma gruplarının, Dernek Yönetim Kurulunun ya da dernek içinde oluşabilecek bir inisiyatif grubunun talebi ile (bu yapıların sorumluluğu altında) gerçekleşen programlar olabilir. Bu programlar yürütme kurulunun ve HASUDER YK’nın uygun bulması ile gerçekleşir. Teknik yetersizlik, programın e-eğitim yapısına uygun olmaması gibi durumlarda bu tür talepler karşılanamayabilir. Düzenlenecek her türden program dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile uygulamaya konur.

Web konferanslarının deneme dönemi sonunda (Eylül 2012) hangi sıklıkla, hangi konularda ve kimler tarafından verileceğine “HASUDER Eğitim Danışma Kurulu” nun önerileri doğrultusunda “HASUDER OKULU ve E-Kütüphanesi” yürütme kurulu karar verecektir.

Web Kursları ve Örgün Asistan Eğitim Programının hangi sıklıkla, hangi konularda ve kimler tarafından verileceğine “HASUDER Eğitim Danışma Kurulu” nun önerileri doğrultusunda “HASUDER OKULU ve E-Kütüphanesi” yürütme kurulu karar verecektir. Pilot kurslar için HASUDER Çalışma gruplarına kendi konularında kurs hazırlamaları istenebilir. Kurs başvuruları için ek (2) deki form kullanılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 7.

Bu yönerge HASUDER Yönetim Kurulunun onayını takiben yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1.

HASUDER Okulu ve E-Kütüphane geçici yönetim kurulu, gönüllü üyelerin HASUDER YK’nun onayı ile kurulmuştur. Bu kurulun görevi, bu yönergenin 5b maddesinde belirtildiği gibi, bir sonraki HASUDER Yönetim Kurulu seçimini izleyen yeni yürütme kurulu atamasına dek devam eder.

Türkçe