HASUDER Yayın Yönergesi

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

YAYIN YÖNERGESİ


Değişiklik: 08.05.2014 ’da yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla (2/129) Madde 4, 5, 6 (1) ve 7’de değişiklik yapıldı.

Değişiklik: 22.09.2020′ de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla (3/86) Madde 7′ de ç ve d bendinde değişiklik yapıldı.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1. (1) Bu yönergenin amacı, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda; bilimsel araştırmaların teşviki, bilimsel bilgi paylaşımı ve üyelerinin eğitimlerine katkıda bulunulmayı sağlamak için, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından hazırlanan dernek yayınlarında uyulacak esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. (1) Bu yönerge, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu ile bağlı kurullarının, çalışma gruplarının ve üyelerinin hazırladıkları dernek yayınlarının; üretimi, basılması ve dağıtılmasına ilişkin kuralları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3. (1) Bu Yönerge, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğü’ne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4. (1)Bu yönergede geçen;

a) Dergi, Türkiye Halk Sağlığı Dergisini (Turkish Journal of Public Health)

b) Dernek yayınları, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından hazırlanan dergi, kitap çeviri, rapor, broşür, kongre kitapları, sempozyum, kurs belgeleri ve diğer yayınları

c) Editör, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi editörlerini

ç) Editörler Kurulu, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi editörleri ve sorumlu yazı işleri müdürünü,

d) HASUDER, Halk Sağlığı Uzmanları Derneğini,

e) Yayın Kurulu, Yönetim Kurulu, dergi baş editörü ve sorumlu yazı işleri müdürünü,

f) Yönetim Kurulu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu, Editörler, Editörler Kurulu

Yayın Kurulu

MADDE 6. (1) Yayın Kurulunun görevleri, yayın politikalarının oluşturulması, yayınların tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda biçim ve içerik olarak yüksek nitelikte çıkarılmasının sağlanması, üyelerinin gereksinimlerine uygunluğunun dikkate alınması ve yayınların düzenli olarak çıkarılmalarının izlenmesidir. 

(2) Dergi dışındaki çalışma grupları ve dernek üyelerinin hazırladıkları basılı dernek yayınları, yayınlanmadan önce Yayın Kurulunun görüşüne sunulur. 

(3) Yayın Kurulu yılda en az iki kez toplanır.

(4) Yayın Kuruluna gündemin içeriğine göre ilgili uzmanlar çağrılabilir. 

(5) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bildiriler ve raporların Yayın Kurulu tarafından onaylanması gerekli değildir. 

Editörler 

MADDE 7. (1) Editörler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Editörlerin özellikleri

a) HASUDER üyesi olması,

b) Halk sağlığı alanında en az 10 yıl çalışmış olması,

c) Türkçe yazım ve imla kurallarına hâkim olması,

ç) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan;

  • En az 10 adet yayını olması, (baş editör için 20)
    • Bu yayınların en az 10’unun araştırma yazısı olması,
    • Bu yayınların tamamından en az 50 atıf almış olması, (baş editör için 100)

d) Web of Science H-indeksinin en az 5 olması, (baş editör için 10)

e) Daha önce etik açıdan bir ceza almamış olması, yayın etiği kusuru nedeniyle herhangi bir yazısı geri çekilmiş (retraksiyon) olmaması ve görevi sırasında böyle bir durumla karşılaşılması halinde görevi bırakmayı kabul etmiş olması,

f) Derginin işlerini aksatmamak yönünde gönüllü olması ve yazıların değerlendirme süreçlerini geciktirmemek için yeterli süre ayırması

(3) Editörler kendi aralarında görev bölümü yapar ve bir veya birden çok baş editör seçebilirler. 

Editörler Kurulu

MADDE 8.(1) Editörler Kurulu dergide yer alacak yayınların tüzük hükümlerine göre yönetiminden; Yayın Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. 

(2) Editörler Kurulunun temel görevleri, derginin belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması ve düzenli olarak çıkarılmasını sağlamaktır.

(3) Editörler kurulunda yer alanların görev süresi 3 yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dergi, Hakem

Dergi

MADDE 9.(1) Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) olmak üzere yılda en az üç kere elektronik yayımlanır; gerektiğinde ek veya özel sayı yayımlanabilir.

(2) Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, her iki dilde de yazı kabul edilir, yayınlanır.
(3) Dergide yayınlanan bir makaleye atıf yapılırken, derginin ismi standart olarak “Turk J Public Health” şeklinde kısaltılarak gösterilir. 
(4) Dergiye bilgisayar ortamında gelen yazıların baş editör tarafından ön değerlendirmesi yapılır. Baş editör gereğinde yayının yayınlanamaz özellikte olduğuna yazıyı editörlere göndermeden de karar verebilir.

(5) Baş editör yazıları seçtikleri bir editöre iletirler. Editörler yazar ve en az iki hakemle yazı ile ilgili işlemleri sürdürür. Editör; yazıyı değerlendirecek hakemleri seçerken, hakemle makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup olmadığını gözetir.

(6) Yayınlarda etik kurallara uygunluk temel bir kuraldır. Yayınlanmasına karar verilen yazılar bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazarına aittir. 

(7) Yazarlar değerlendirme sürecini dergi web sayfasından izleyebilirler.

Hakem

MADDE 10. (1) Hakemler, Editörler tarafından alanlarında uzman olanlar arasından belirlenir.

(2) Hakemler ulusal ve uluslararası yayınları olan kendi alanlarında tanınmış, bilimsel geçmişe ve bilgi birikimine sahip kişiler olmalıdır.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Yetki

MADDE 11. (1) Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12. (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13. (1) Bu yönerge Yönetim Kurulunca yürütülür.