Yayın Yönergesi


Yayın Yönergesi

HASUDER Yayın Yönergesi 

Madde 1- Bu yönerge Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) adına çıkarılan dergi ve dernek eğitim kitaplarının ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla üyelerinin eğitimlerine katkıda bulunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Madde 2- Bu yönerge Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin dergi, kitap, çeviri, rapor, broşür, web sayfası gibi yayınlarının hazırlanması, basılması ve dağıtılmasına ilişkin kuralları kapsar.

Madde 3- Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğü’ne dayanılarak oluşturulmuştur.

Madde 4- (Değişiklik: 08.05.2014 tarihli 2/129 sayılı YK toplantısı) Derneğin yayınları Dergi, kitap, kongre kitapları, sempozyum, kurs belgeleri, raporlar, web sayfaları ve diğer yayınları da kapsar. Bu yayınların çıkarılmasına yönelik yapılar Yayın Kurulu ve Editörler Kuruludur.

Madde 5- (Değişiklik: 08.05.2014 tarihli 2/129 sayılı YK toplantısı) HASUDER Yayın Kurulu: Yönetim Kurulu, Dergi baş editörü ve sorumlu yazı işleri müdüründen oluşur. Kurula gündemin içeriğine göre ilgili uzmanlar çağrılabilir. Yayın Kurulunun görevleri, yayın politikalarının oluşturulması, yayınların tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda biçim ve içerik olarak yüksek nitelikte çıkarılmasını sağlanmasını, üyelerinin gereksinimlerine uygunluğunun dikkate alınması ve yayınların düzenli olarak çıkarılmalarının izlenmesidir. Yayın Kurulu yılda en az iki kez toplanır.

Madde 6- Editörler Kurulu: Editör /editörler ve sorumlu yazı işleri müdüründen oluşur ve görev süresi 3 yıldır.
6.1. (Değişiklik: 08.05.2014 tarihli 2/129 sayılı YK toplantısı) Editör/editörler: Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Editörleri HASUDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Editörler kendi aralarında görev bölümü yapar ve bir veya birden çok Baş Editör seçerler. Editörler Kurulu dergide yer alacak yayınların tüzük hükümlerine göre yönetiminden; Yayın Komisyonu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Editörlerin temel görevleri, derginin belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması ve düzenli olarak çıkarılmasını sağlamaktır.
6.2. Editörlerin özellikleri
6.2.1. Türkçe yazım ve imla kurallarına hâkim olmak.
6.2.2. Derginin tüm işlemlerini sağlayacak nitelikte olmak ve halk sağlığı alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.
6.2.3. Uluslararası yayın yapmış olmak, atıf almış olmak.
6.2.4. Etik kurallara bağlı ve saygın bir kişilik yapısında olmak.
6.2.5. Dergiyi uluslararası düzeye taşıyabilecek niteliklerde olmak.
6.2.6. Ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve özellikle bilişim teknolojilerine hâkim olmak.
6.2.7. Zamanını etkin bir şekilde kullanmak, derginin işlerini aksatmamak yönünde gönüllü olmak.
6.3. Editör yardımcıları editörler tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve editör/editörler tarafından belirlenen görevleri yürütmekten sorumludurlar. Görev süresi 3 yıldır.

Madde 7- (Değişiklik: 08.05.2014 tarihli 2/129 sayılı YK toplantısı) Yayın Kurulu çıkarılan yayınların içerik ve biçiminden sorumludur. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi dışındaki basılı yayınlar yayınlanmadan önce Yayın Kurulunun görüşüne sunulur. Çalışma gruplarınca oluşturulan yayınlar Yayın Kurulunun olumlu görüşü üzerine yayınlanır. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bildiriler ve raporların Yayın Kurulu tarafından onaylanması gerekli değildir. Web sayfası ile ilgili güncellemeler Dernek başkanı ya da Sorumlu yazı işleri müdürünün onayı ile yapılır.

Madde 8- (Değişiklik: 08.05.2014 tarihli 2/129 sayılı YK toplantısı) Derginin kapak sayfasında dergi künyesi, dernek amblemi, derginin Türkçe ve İngilizce isimleri, cilt, sayı ve yıl bilgileri yer almalıdır. Dergi iç kapağında kapak bilgilerinin yanı sıra, derginin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü, editör / editörler, editör yardımcıları, Yayın Kurulu, Yönetim Kurulunun saptadığı danışmanlar, iletişim adresi, basım yeri ve tarihi bilgileri yer almalıdır.

8.1. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) olmak üzere yılda üç kez yayımlanır, gerektiğinde ek veya özel sayı yayımlanabilir.
8.2. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, her iki dilde de yazı kabul edilir, yayınlanır.
8.3. Dergide yayınlanan bir makale atıf yapılırken, derginin ismi standart olarak “Turk J Public Health” şeklinde kısaltılarak gösterilir. 
8.4. Dergi / kitaplara bilgisayar ortamında gelen yazıların baş editör/editörler tarafından ön değerlendirmesi yapılır ve en az iki danışmana yazar adı saklanarak elektronik ortamda iletilir.

Yazarlar değerlendirme sürecini dergi web sayfasından izleyebilirler. Baş Editör/Editörler gereğinde yayının yayınlanamaz özellikte olduğuna yazıyı danışmanlara göndermeden de karar verebilir. 
8.5. Danışmanların özellikleri
8.5.1. Danışmanlar Yönetim Kurulu tarafından alanlarında uzman olanlar arasından belirlenir.
8.5.2. Danışmanlar ulusal ve uluslar arası yayınları olan kendi alanlarında tanınmış, bilimsel geçmişe ve bilgi birikimine sahip kişiler olmalıdır.
8.5.3. Editör; yazıyı değerlendirecek danışmanları seçerken, danışmanla makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup olmadığını gözetir
8.5.4. Hakem kendisine gönderilen yazıyı zaman veya konu uygunsuzluğu gerekçesiyle 7 gün içerisinde iade edebilir
8.6. Yayınlanmasına karar verilen yazılar Editörler Kurulu tarafından son kez değerlendirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.
8.7. Son şekli verilen yazılar, yazarlara bir ön yazı ile gönderilir, son düzeltmeler yapılarak, yayın hakkı devri formu tüm yazarlar tarafından onaylanır.
Taslak olarak hazırlanmış dergi, basılı olarak ya da PDF formatında editörün onayına sunulur ve editörün yazılı onayından sonra yayınlanır.
8.8. Evrak kayıt defterleri¸ yazışmalar, makaleler 5 yıl süre ile saklanır.
8.9. Editörün tüm kırtasiye, fotokopi gibi gereksinmeleri, Dernek tarafından karşılanır.
8.10. Yayınlanan yazılardaki bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazarına aittir. Derneğin adı ve logosu ile birlikte yayınlanan yayınların hiç birisi dernek adına bağlayıcı nitelikte değildir ve derneğin resmi görüşü olarak nitelendirilemezler.
8.11. Yayınlarda etik kurallara uygunluk temel bir kuraldır.


Madde 9- Bu yönerge HASUDER Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu yönergeyi HASUDER Yönetim Kurulu yürütür.

Türkçe