On-line ISSN:2147-155X

Sağlıkla İlgili Yeni Mevzuat: 01 – 31 Aralık 2013

31 Aralık 2013, Salı, 11:57 | Sağlık Mevzuatında Yenilikler | 1.610 kez okundu | 0 yorum
Sağlıkla İlgili Yeni Mevzuat, Değişiklikler ve Diğer Hukuksal Düzenlemeler: 01 – 31 Aralık 2013 Dönemi – Doç.Dr. A.Öner KURT, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi  01 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki sürede Halk Sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren toplam 12 adet yeni mevzuat çıkarılmış ya da mevzuat değişikliği yapılmıştır. […]

Sağlıkla İlgili Yeni Mevzuat, Değişiklikler ve Diğer Hukuksal Düzenlemeler: 01 – 31 Aralık 2013 Dönemi

– Doç.Dr. A.Öner KURT, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi

 01 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki sürede Halk Sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren toplam 12 adet yeni mevzuat çıkarılmış ya da mevzuat değişikliği yapılmıştır.

Aralık ayı içerisinde kabul edilen “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”na göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumların 2014 yılı bütçesi toplam 18.647.271.000 TL olarak belirlenmiştir. Kurumların bütçeleri ve toplam Sağlık Bakanlığı bütçesindeki payları aşağıda yer almaktadır.

  • Sağlık Bakanlığı                                              = 2.529.593.000 TL (%13.6)
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu                           = 9.028.894.000 TL (%48.4)
  • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu                           = 6.874.431.000 TL (%36.9)
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu                 =      85.359.000 TL (%0.5)
  • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd.   =    128.994.000 TL (%0.7)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017)” kabul edilmiştir.

Her ay olduğu gibi bu ayda ‘sağlık piyasasını’ düzenlemeye yönelik iki yönetmelik yayımlanmıştır: “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”.

Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve sorumlulukları ile planlama esaslarını belirlemek amacıyla “Afet Ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” Yürürlüğe Konulmuştur.

         İş Sağlığı ve Güvenliği alanına yönelik yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” ile kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin yöntemi belirlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında buna ek olarak “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” de yayımlanmıştır.

         Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmış ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği de yayımlanmıştır.

 


 

1. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Resmi Gazete 03 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28840

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan bu tebliğ ile SGK tarafından sözleşmeli eczanelere ödenen eczanelerde üretilen ilaçlar (majistral ilaçlar) ile enjektör bedelleri ile ilgili fiyatlar belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131103.htm

 

2. Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2013-2017)

Resmi Gazete 14 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28851

Yüksek Planlama Kurulu tarafından yayımlanan Kurul Kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 11/2/2013 tarihli ve 10722 sayılı, 18/6/2013 tarihli ve 64717 sayılı yazıları dikkate alınarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017)”nın kabulüne, karar verilmiştir. Bu kurul çalışmaları ile, çocuk haklarına ilişkin ulusal düzeydeki uygulamalarda, kurumlar arası eşgüdümü sağlamak ve sürekliliğini korumak amaçlanmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131214.htm

 

3. Afet Ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği’nin Yürürlüğe Konulması

Resmi Gazete 18 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28855

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca 26/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve sorumlulukları ile planlama esaslarını belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131218.htm

 

4. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete 24 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28861

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224.htm

 

5. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete 25 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28862

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik ile 23/08/2008 tarihli ve 26976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Komisyon çalışmalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131225.htm

 

6. Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete 26 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28863

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleri olarak belirlenmiştir.

Buna ek olarak; Merkezi düzeyde, Denetim Hizmetleri Başkanı 1. Disiplin amiri ve Sağlık Baş Denetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcılarının 2. Disiplin amiri Müsteşar yerine Bakan olarak değiştirilmiştir.

İl düzeyinde Sivil Savunma Uzmanının 1. disiplin amiri İl Sağlık Müdür Yardımcısı yerine İl Sağlık Müdürü ve 2. disiplin amiri İI Sağlık Müdürü yerine Vali olarak değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131226.htm

 

7. Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebl

Resmi Gazete 26 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28863

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile 14/06/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131226.htm

 

8. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Resmi Gazete 27 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28864 (Mükerrer)

Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

–        Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 428.396.493.000 TL,

–        Özel bütçeli idarelere 48.647.481.000 TL,

–        Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3.003.844.000 TL ödenek verilmiştir.

Gelir ve finansman

–        Genel bütçenin gelirleri 394.634.401.000 TL,

–        Özel bütçeli idarelerin gelirleri 7.222.934.000 TL öz gelir, 41.928.551.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 49.151.485.000 TL,

–        Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2.984.186.000 TL öz gelir, 19.658.000 TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.003.844.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

–        Finansman: Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 76.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumların 2014 yılı bütçesi toplam 18.647.271.000 TL olarak belirlenmiştir. Aşağıda kurumların 2014 yılı bütçeleri ve toplamdaki payları görülmektedir.

 

  • Sağlık Bakanlığı                                          = 2.529.593.000 TL (%13.6)
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu              = 9.028.894.000 TL (%48.4)
  • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu                       = 6.874.431.000 TL (%36.9)
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu             =      85.359.000 TL (%0.5)
  • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd.        =    128.994.000 TL (%0.7)

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131227.htm

 

9. Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete 29 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28866

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan bu yönetmelik ile bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Ülkemize giriş ve çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Dördüncü maddedeki tanımlar yeniden daha geniş olarak yazılmıştır. Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş ve çıkışı, ithalatın kontrolü, ülkeye girişte ürünlerden örnek alımına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131229.htm

 

10. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

Resmi Gazete 29 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28866

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bu yönetmelik ile madde bağımlılarının ayakta veya yatarak tıbbi ve psiko-sosyal tedavileri ile tıbbi rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezlerin açılması, işleyişi, denetlenmesi ve kapatılması ile merkezde çalışacak sağlık personelinin tespiti ve sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır. Bu Yönetmelik, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait yataklı sağlık tesisleri bünyesinde açılan ayakta veya yatarak hizmet veren madde bağımlılığı tedavi merkezlerini ve buralarda görev yapacak personeli kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131229.htm

 

11. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete 30 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28867 (Mükerrer)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan bu yönetmelik ile tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır. Ancak bu Yönetmelik;

a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,

b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,

c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;

1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,

2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,

ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,

d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,

e) Düzenli atık depolama sahalarına uygulanmayacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131230.htm

 

12. Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete 30 Aralık 2013 tarih, Sayı : 28867 (Mükerrer)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan bu yönetmelik ile 12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “1/1/2014” ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131230.htm

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.