On-line ISSN:2147-155X

Sağlıkla İlgili Yeni Mevzuat, Değişiklikler ve Diğer Hukuksal Düzenlemeler: 01 – 31 Ocak 2014 Dönemi

25 Şubat 2014, Salı, 10:30 | Sağlık Mevzuatında Yenilikler | 1.678 kez okundu | 0 yorum
Sağlıkla İlgili Yeni Mevzuat, Değişiklikler ve Diğer Hukuksal Düzenlemeler: 01 – 31 Ocak 2014 Dönemi   Doç.Dr. A.Öner KURT Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi   01 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasındaki sürede Halk Sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren toplam dört adet yeni mevzuat çıkarılmış ya da mevzuat […]

Sağlıkla İlgili Yeni Mevzuat, Değişiklikler ve Diğer Hukuksal Düzenlemeler: 01 – 31 Ocak 2014 Dönemi

 

Doç.Dr. A.Öner KURT

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

01 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasındaki sürede Halk Sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren toplam dört adet yeni mevzuat çıkarılmış ya da mevzuat değişikliği yapılmıştır. Bu ay içinde mevzuat değişikliği ya da yeni mevzuat yayımlanması sayıca az olarak görünse de “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” göz önüne alındığında toplam 17 kanunda ciddi değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.

 

 

1. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete 16 Ocak 2014 tarih, Sayı : 28884

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan bu yönetmelik ile 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesi yayımı tarihinden (25/01/2013) 1 yıl sonra” yürürlüğe girer ifadesi “9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesi 20/08/2015 tarihinde,” yürürlüğe girer şeklinde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140116.htm

 

2. Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi Gazete 17 Ocak 2014 tarih, Sayı : 28885

Bakanlar Kurulunun 2/1/2014 tarihli 2014/5797 sayılı kararı ile; Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 07/10/2013 tarihli ve 396 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre kararlaştırılmıştır.

Bu karar göre; Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140117.htm

 

3. Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Resmi Gazete 18 Ocak 2014 tarih, Sayı : 28886

TBMM tarafından 02/01/2014 tarihinde 6514 sayı ile kabul edilen bu kanun ile birçoğu sağlık alanında çıkarılmış olan toplam 17 kanunda birçok düzenleme yapılmıştır.

 

1)   Bakanlar Kurulu tarafından 11/10/2011 tarih ve 663 sayı ile kabul edilen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2)   14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası

3)   04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

4)   27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek 27 nci maddesi

5)   17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası

6)   11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

7)   02/03/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanun

8)   14/05/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu

9)   24/05/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu

10)  18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu

11)  04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

12)  04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

13)  29/05/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunu

14)  07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

15)  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

16)  24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

17)  11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140118.htm

 

4. Milletlerarası Andlaşma

Resmi Gazete 21 Ocak 2014 tarih, Sayı : 28889

07 Ocak 2013 tarihinde Librevil’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile Anlaşmanın düzeltilmesi hakkında ilişik Notalar 16/12/2013 tarih ve 2013/5745 Karar Sayısı ile Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. Bu andlaşmaya göre işbirliği yapılacak alanlar;

a)   Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve karşılıklı işbirliği

b)   Sağlık personelinin kısa süreli eğitimi

c)   Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama

d)   Anne-çocuk sağlığı ve anne-çocuk ölümlerinin azaltılmasına ilişkin ortak proje geliştirilmesi

e)   İlaç, eczacılık ve tıbbi cihaz

f)    Hastane yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, sağlık bilişim sistemleri ve sağlık istatistikleri

g)   Acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu

h)   Ortak sağlık haftaları düzenlenmesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140121.htm

YORUM YAZ


Lütfen doldurunuz *

Henüz yorum yapılmamış.